Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Yes4You

Artikel 1 - Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1.2 Meerdere grafisch ontwerpbureaus
1.3 Offerte
1.4 Bevestiging van de opdracht

Artikel 2 - Realisatie van de overeenkomst
2.1 Uitvoeren van de opdracht
2.2 Verstrekking van gegevens
2.3 Onjuiste gegevens
2.4 Werk door derden
2.5 Proeven en akkoordverklaring
2.6 Bevoegden
2.7 Leveringstermijn
2.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
2.9 Risico van opslag informatie
2.10 Klachten

Artikel 3 - Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
3.3 Credits
3.4 Naamsvermelding
3.5 Eigendom bij Yes4You

Artikel 4 - Gebruik en licentie
4.1 Licentie voor het gebruik van het ontwerp
4.2 Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden
4.3 Eigen promotie

Artikel 5 - Honorarium
5.1 Honorarium en bijkomende kosten
5.2 Honorarium voor meerwerk
5.3 Accountantsonderzoek

Artikel 6 - Betaling
6.1 Betalingsverplichting
6.2 Verrekening
6.3 Periodieke betalingen
6.4 Vervallen licentie

Artikel 7 - Opzegging en ontbinding overeenkomst
7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
7.2 Ontbinding overeenkomst door Yes4You
7.3 Schadevergoeding

Artikel 8 - Garanties en vrijwaringen
8.1 Auteursrechthebbende
8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik van het ontwerp
8.3 Verstrekte materialen en gegevens

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 Aansprakelijkheid
9.2 Beperking aansprakelijkheid
9.3 Verval aansprakelijkheid
9.4 Kopieën materialen
9.5 Bewaarplicht

Artikel 10 - Overige bepalingen
10.1 Overdracht aan derden
10.2 Vertrouwelijkheid
10.3 Nederlands


Artikel 1 - Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Yes4You gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven van Yes4You zijn vrijblijvend en gelden maximaal gedurende 30 dagen. De prijsopgaven kunnen altijd wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door een wijziging van de opdracht. Mondelinge afspraken en bedingen binden Yes4You eerst nadat deze door Yes4You zijn bevestigd, dit geldt ook voor wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht. Alle genoemde bedragen zijn exclusief het voor de diensten van Yes4You wettelijk geldende BTW tarief.

1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Onder schriftelijk wordt verstaan: per brief, fax of email. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Yes4You een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Yes4You pas nadat deze schriftelijk door Yes4You zijn bevestigd.

1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij Yes4You hiervan op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ ontwerpbureau dit is geweest.


Artikel 2 - Realisatie van de overeenkomst
2.1 Uitvoeren van de opdracht
Yes4You zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien noodzakelijk zal Yes4You de opdrachtgever op de hoogte houden m.b.t. voortgang van werkzaamheden.

2.2 Verstrekking van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Yes4You mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Onjuiste gegevens
Yes4You is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens, die in het kader van de opdracht door de opdrachtgever zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor het eindprodukt wordt overgenomen door de opdrachtgever nadat Yes4You het ontwerp voor gelegd heeft ter beoordeling en het ontwerp door de opdrachtgever akkoord bevonden is.

2.4 Werk door derden
Indien bij de uitvoering van de opdracht Yes4You volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Proeven en akkoordverklaring
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan zal Yes4You de opdrachtgever in de gelegenheid stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Yes4You zal de opdrachtgever de keuze geven een proefdruk van het drukwerk te zien, de kosten van deze proef komen voor rekening van de opdrachtgever. Op verzoek van Yes4You dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Akkoordverklaring per email of fax geldt ook als schriftelijk.

2.6 Bevoegden
Werknemers of contactpersonen handelend in opdracht van de opdrachtgever worden geacht bevoegd te handelen m.b.t. alle aspecten van de opdracht.

2.7 Leveringstermijn
Een door Yes4You opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking,tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Yes4You is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de taak van Yes4You.

2.9 Risico van opslag informatie
Yes4You is gehouden zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van bij Yes4You of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever tenzij de daardoor ontstane schade te wijten is aan grove onachtzaamheid van de veroorzaker. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van informatie tijdens vervoer of verzendingis voor de opdrachtgever.

2.10 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Yes4You te worden medegedeeld.


Artikel 3 - Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht komen toe aan Yes4You, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeen gekomen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Yes4You daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden maakt geen deel uit van de dienstverlening van Yes4You. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Credits
Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het ontwerp dan zal opdrachtgever deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het ontwerp de bijdrage van Yes4You duidelijk te vermelden.

3.4 Naamsvermelding
Yes4You is altijd gerechtigd het ontwerp op bescheiden wijze te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of als hyperlink naar de eigen website. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.

3.5 Eigendom bij Yes4You
De in het kader van de opdracht door Yes4You tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, prints, films en andere materialen of (elektronische) (bron)bestanden, blijven eigendom van Yes4You, ongeacht of deze door de opdrachtgever beheerd worden.


Artikel 4 - Gebruik en licentie
4.1 Licentie voor het gebruik van het ontwerp
Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Yes4You, verkrijgt hij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp.

4.2 Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in eindproducten zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huistijlelementen, foto’s en composities.

4.3 Eigen promotie
Yes4You heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie.


Artikel 5 - Honorarium
5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de Yes4You voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Indien tussen Yes4You en opdrachtgever geen honorarium is overeengekomen voor de door Yes4You verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, zullen partijen alsnog een redelijk honorarium overeenkomen op basis van de door Yes4You gehanteerde (uur)tarieven en bijkomende kosten.

5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien Yes4You door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. Meerwerk wordt afzonderlijk tussen partijen besproken en berekend. Indien aanvullende werkzaamheden volgens Yes4You onontbeerlijk zijn, zal Yes4You dat onverwijld aan de opdrachtgever kenbaar te maken. Wordt ten aanzien van het nodig geachte meerwerk geen overeenstemming bereikt, dan is Yes4You gerechtigd de werkzaamheden te staken en af te rekenen.

5.3 Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Yes4You na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens Yes4You enig recht verliest.


Artikel 6 - Betaling
6.1 Betalingsverplichting
Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Yes4You nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij een rente verschuldigd van één procent per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend. In geval van verzuim zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief zoals opgesteld door de Orde van Advocaten.
Wanneer Yes4You evenwel aantoont dat Yes4You ter inning van haar vorderingen hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.
Gerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever voor zover deze in redelijkheid gemaakt zijn en redelijk zijn.

6.2 Verrekening
Betaling dient plaats te vinden zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting.

6.3 Periodieke betalingen
Yes4You heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.4 Vervallen licentie
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever is Yes4You gerechtigd al haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten tot aan het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval uitdrukkelijk niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen en/of eindproducten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht verleende licentie komt te vervallen.


Artikel 7 - Opzegging en ontbinding overeenkomst
7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door Yes4You
Indien de overeenkomst door Yes4You wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Yes4You redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding zoals bedoeld in art. 7.1 en art. 7.2 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Yes4You op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.


Artikel 8 - Garanties en vrijwaringen
8.1 Auteursrechthebbende
Yes4You garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik van het ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart Yes4Youof door Yes4You bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart Yes4You voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 Aansprakelijkheid
Yes4You kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a) fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld
b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet
aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen
c) fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden
d) gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers
e) fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit
te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

9.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Yes4You, is de aansprakelijkheid van Yes4You voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het aan de opdracht verbonden honorarium.

9.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Yes4You jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10 - Overige bepalingen
10.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Yes4You gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Yes4You en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Yes4You en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Yes4You is gevestigd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2021 Yes4You | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?